Nnɛ msemmu ya ti sepi seede hḭnni

Nnɛ m̄ semmū ya m̄ bɛ̄dímɛ sēēde hḭ̄nnī. Dī nī ya sī nīn̄sī dī dúɔ́de ū bíɛ́dɔ bōtīde hḭ̄nnī. Ī sōnnī, m̄ wākimmɛ pɔkisī nnɛ sī tūɔ̄sī, m̄ wākimmɛ būodɛ hensite nnɛ ī yiɛnī. Ī tīēnī sī nīɛsisī pō, ū pōyiɛtū pō, tī dūɔde tōtīmɛ nnɛ soya.Tī hensite fɛ̄, tī hensite tī n buó n dān̄pū, nnɛ ī yiɛnī ī n buó nnɛ ī n hɛ̰̄ búó, nnɛ sī nīn̄sī tūɔ̄sī dī dúɔ́de. Nɛ̄ deehɛ̰ pō á dī tī dū dī nī nānki n̄yɛ̄ n tī ya.

M̄ tōm̄mū yūude AALC-ONG kpīɛmɔ Bɛnna sḭnwɛɛka dī hɔ̰̄tīnɛ nnɛ dī kēsimɛ m̄ bɛ̄dímɛ sēēde hḭ̄nnī.