Cliquer ici pour accéder vidéoshttp://vidéo

Nnɛ msemmu ya ti sepi seede hḭnni

Emplacement

Ti di tɛ ǹnɛ̀ msemmu ya mbɛlìmɛ̀ seede hḭǹni. Di ni yaà dicíkíde di ǹ du a bɛ̀ yɛsinɛ Uwìèn'pɔkɛ̀ mbɛlìmɛ̀ maa  ni kɛ hiìnɔ̀ tuomɔ̀ mtommu muyɛ̰ (APBM).Di ni ya bɛbɛlìbɛ̀ saà, bɛbɛlibɛ̀ botidè fommu, mbɛlìmɛ̀ mbɛsikɛ̀ pɔ̀kisì, Uwìèn'pɔ̀kisì si ǹ yɛsinɛ̀ ǹnɛ̀ nso mbɛlimɛ̀, iyiɛni mbɛlìmɛ̀, tiyensite ǹnɛ̀ mande sinnsi n tuɔ̀sì à si hósi so.

Verset du jour

Nul n’est saint comme l’Éternel; Il n’y a point d’autre Dieu que toi; Il n’y a point de rocher comme notre Dieu.

Samiyɛɛdi 1 2.2
Partager