Nnɛ msemmu ya ti sepi seede hḭnni

Nnɛ msemmu ya mbɛlìmɛ̀ seede hḭǹni. Di ni ya siniǹsi didúɔ́dè ubíɛ́dɔ̀ botidè hḭǹni. Isonni, mwaakímmɛ̀ pɔɔ̀kisi ǹnɛ̀ si tuɔsi, mwaakímmɛ̀ buodɛ heǹsite ǹnɛ̀ iyìɛni. Itieni siniɛsisi po, upoyiɛtu po, ti duɔde totimɛ ǹnɛ̀ soya.Tihensite fɛì, tihensite ti ǹ buó ǹ danpu, ǹnɛ̀ iyìɛni i ǹ buó ǹnɛ̀ i ǹ hɛ̰ búó, ǹnɛ̀ sininsi tuɔsi di dúɔ́de. Nɛ deehɛ̰ po á di ti du di ni nanki nyɛ ǹ ti ya.

Partager