Bɛwaakiǹbɛ̀

Ū bɔ̄dīhṵ bɛ̄nsibɛ hensihṵ, yɔsinɛ̄ Bɛtɛdu nnɛ tī sēpī m̄ bɛ̄nsimɛ kpɛ̄nbɛ. 

Ū hensihṵ n̄hṵ̄ nɔ Kɛtɛpuokɛ wākinbɛ̄ nnɛ bɛ̄ kpīɛmɔ.

Ū hensihṵ n̄hṵ̄ tī hṵ deetɔ m̄ pɔ̄kidiɛtímɛ bɔndē Dikɔɔde, kɛ̄ bɛ̄nsikɛ cuude hḭ̄nnī. 

 

Kɛhotuukɛ bɛ̄nsibɛ nnɛ bɛ̄ wākinbɛ.

Dikuntuode wākinbɛ nnɛ m̄ tōm̄mū kpīɛmɔ

Datuode wākinbɛ nnɛ m̄ tōm̄mū kpīɛmɔ

Dikɔɔde wākinbɛ nnɛ m̄ tōm̄mū kpīɛmɔ.

Partager